• პროგრამის აღწერა ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა

GAU-ს კურსდამთავრებულები

,,კორძაძის საადვოკატო ბიურო''

ვფიქრობ, ჩემი წარმატების პირველ ნაბიჯად, უპირველეს ყოვლისა, სწორი უნივერსიტეტის შერჩევა და შემდგომ ამ უნივერსიტეტში მოხვედრა უნდა ჩაითვალოს. გაუ-მ მომცა ცოდნა, მეგობრები, თავისუფლება ჩემს არჩევანში და აბსოლუტურად ყველა ის პირობა შემიქმნა, რომ დღეს თამამად...

პროფესორები და ლექტორები

ირმა მახათაძეს აქვს იურისტად მუშაობის 23 წლიანი გამოცდილება. 1984-1989 წლებში სწავლობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახლემწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობაზე...

პროგრამის აღწერა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამა

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება

ვებ და მულტიმედიური პროექტის ტექნოლოგიები და მართვა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ინფორმატიკის მაგისტრი 

პროგრამის მოცულობა

120 კრედიტი

აკრედიტაცია

აკრედიტებულია 2017-2022 წწ.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ნინა კარბელაშვილი

 
 
პროგრამის დეტალები
 
ვებ და მულტიმედიური პროექტის ტექნოლოგიები და მართვის სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტს. სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 60 კრედიტზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არ უნდა აღემატებოდეს 75 კრედიტს.
 
"ვებ და მულტიმედიური პროექტის ტექნოლოგიები და მართვის" სამაგისტრო პროგრამა იყოფა შემდეგ კომპონენტად: სასწავლო, პრაქტიკული, კვლევითი და თავისუფალი.
 
სასწავლო კომპონენტი არის სასწავლო ელემენტების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს მაგისტრანტის დარგობრივ დახელოვნებას, ხელს უწყობს მას და ამზადებს პრაქტიკული სამუშაოს შესასრულებლად.
 

სასწავლო კომპონენტში მაგისტრანტი აგროვებს  82 კრედიტს:

     - აქედან, 58 კრედიტი  სავალდებულოა;

     - 24 კრედიტს მაგისტრანტი აგროვებს შეთავაზებული  ოთხი არჩევითი სასწავლო კონცენტრაციიდან ერთერთიდან ან მათი ნებისმიერი კიმბინაციით;

თავისუფალ კომპონენტ მაგისტრანტი აგროვებს 9 კრედიტს:

იგივე  ოთხი არჩევითი სასწავლო კონცენტრაციის  საგნებიდან; ინფორმატიკის და ინჟინერიის სკოლაში ან ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში არსებული სხვა იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან; საქართველოს სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული აკრედიტებული იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან; უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში არსებული იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან, თუ ეს კრედიტები შესაბამისად აღიარებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

პრაქტიკულ კომპონენტში მაგისტრანტი აგროვებს 9 კრედიტს:

იმ დაწესებულებებში, რომლებთანაც ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აქვს გაფორმებული უნივერსიტეტს ან ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლას(ფაკულტეტს);

კვლევით კომპონენტში მაგისტრანტი აგროვებს 2კრედიტს:

კვლევით კომპონენტთან დაკავშირებული დაწვრილებითი ინფორმაცია მოცემულია - ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლის (ფაკულტეტის) მაგისტრატურის დებულებაში.

სწავლების ენა

ქართული

 
სავარაუდო სტუდენტთა რაოდენობა - 20
 
დასაქმების სფერო

ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის მაგისტრს, შეუძლია წარმატებით იმუშაოს ნებისმიერ სახელმწიფო, კომერციულ, სამეცნიერო, საინჟინრო, სარეკლამო, საგანმანათლებლო, საბანკო ან სხვა ორგანიზაციებში. მას შეეძლება სხვადასხვა სფეროში ინფორმაციული პროცესებისა და ტექნოლოგიების კვლევა, დაპროექტება, გამოყენება, მულტიმედიური და ვებ პროექტების შემუშავება, მართვა და ადმინისტრირება, ელექტრონული ბიზნესის მენეჯმენტი, ბიზნეს-რესურსების დაგეგმვა,პროექტის მენეჯმენტი, ვებ კონტენტის მენეჯმენტი და სხვა მოღვაწეობა ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის სპეციალობით.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უფლება აქვს სწავლა გააგრძელოს სადოქტორო პროგრამით, რომელიც ორიენტირებულია შემდგომი დონის სპეციალისტის მომზადებაზე.

#

საგნის კოდი

პროგრამის კომპონენტები

დაშვების წინაპირობა

სავარაუდო სემესტრი

ECTS კრედიტი

 
 

 

სასწავლო კომპონენტი

 

 

სავალდებულო სასწავლო კურსები 58კრედიტი

 

1

MEI 305

ვებ და მულტიმედიური პროექტის ინჟინერია(UX Design)

არ გააჩნია

I

5

 

2

MEI 910

მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და მართვის სისტემები

არ გააჩნია

I

5

 

3

MEI 102

სერვისზე ორიენტირებული არქიტექტურა, ღრუბლოვანი ტექნოლოგია

არ გააჩნია

I

3

 

4

MBAC6002

სტრატეგიული მენეჯმენტი

არ გააჩნია

I

5

 

5

MEI 307

ვებ და მულტიმედიური პროექტის ტექნოლოგიები

MEI 305

II

5

 

6

MEI 203

ელექტრონული ბიზნესის სისტემების დაპროექტება

MEI 910

II

5

 

7

MEI 301

ძებნის ტექნოლოგიები და მარკეტინგი

MEI 305

II

3

 

8

MBAE6007

ლიდერობა  პროექტის მენეჯერებისათვის

MBAC6002

II

5

 

9

MEI 509

ვებ და მულტიმედიური პროექტის მართვა

MEI 307

III

5

 

10

MEI 300

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ელექტრონული სისტემები

MEI 910

III

5

 

11

MEI 409

ინფორმაციის დაცვა და უსაფრთხოება

არ გააჩნია

III

3

 

12

MEI 308

ვებ და მულტიმედიური პროექტის  ანტრეპრენირება

MEI 307

III

5

 

13

MEI 035

აკადემიური წერა და სტილისტიკა

არ გააჩნია

IV

4

 

 

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კონცენტრაციები ჯამში 69 კრედიტი

 

 

კონცენტრაცია-ინფორმაციული ტექნოლოგიები 18 კრედიტი

 

14

MEI 103

ვებ  პლატფორმები და მათი კომბინირება

არ გააჩნია

I_IV

3

 

15

MEI 101

მულტიმედიური სისტმები, ალგორითმები და სტანდარტები

არ გააჩნია

I_IV

3

 

16

MEI 205

3D მოდელირება და დიზაინი

არ გააჩნია

I_IV

3

 

17

MEI 306

ანიმაცია ვებ სივრცეში

არ გააჩნია

I_IV

3

 

18

MEI 201

ანიმაცია მულტიმედიურ დიზაინში 

არ გააჩნია

I_IV

3

 

19

MEI 206

სარეკლამო დიზაინის ტექნოლოგიები

 

I_IV

3

 

 

კონცენტრაცია-მენეჯმენტი  30 კრედიტი

 

20

MBAE6018

კრეატიულობა და პრობლემის გადაწყვეტა მენეჯმენტში

არ გააჩნია

I_IV

3

 

21

MBAC2002

ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები მენეჯმენტში

არ გააჩნია

I_IV

3

 

22

MBAC6001

ოპერაციების მენეჯმენტი

არ გააჩნია

I_IV

3

 

23

MBAE6012

კონფლიქტების მართვა და მოლაპარაკებანი

არ გააჩნია

I_IV

3

 

24

MBAE 6010

ადამიანთა რესურსების მენეჯმენტი

არ გააჩნია

I_IV

3

 

25

MBAE4001

ინვესტიციების ანალიზი და პორტფელის მენეჯმენტი

არ გააჩნია

I_IV

3

 

26

MBAE 6005

პროექტის მენეჯმენტი

არ გააჩნია

I_IV

3

 

27

MBAE5012

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

არ გააჩნია

I_IV

3

 

28

MBAE4007

რეალური ოფციონები: სტრატეგიული ინვესტიციები

არ გააჩნია

I_IV

3

 

29

MBAE5009

სარეკლამო სტრატეგიები

არ გააჩნია

I_IV

3

 

 

კონცენტრაცია-მხატვრული დიზაინი 9 კრედიტი

 

30

MEI 912

ჩანახატის კულტურა (Sketching and Concepts)

არ გააჩნია  

I_IV

3

 

31

MEI 108

ფერი და კომპოზიცია მულტიმედიურ პროექტში

არ გააჩნია  

I_IV

3

 

32

MEI 310

სცენარიდან - პუბლიკაციამდე

არ გააჩნია  

I_IV

3

 

 

კონცენტრაცია - ლინგვისტიკა და გამოყენებითი ფსიქოლოგია  12 კრედიტი

 

33

FOL 101

უცხო ენა C1-I

B2  

I_IV

3

 

34

FOL 102

უცხო ენა C1-II

C1-I 

I_IV

3

 

35

MEI 106

რეკლამის და აღქმის თეორია

არ გააჩნია  

I_IV

3

 

36

MEI 511

შემოქმედებითი აზროვნების ტექნოლოგიური რესურსები

არ გააჩნია  

I_IV

3

 

 

პრაქტიკული კომპონენტი9კრედიტი

 

37

 

პრაქტიკა ორგანიზაციაში

არ გააჩნია

III

9

 

 

სამაგისტროპროექტი 20კრედიტი

 

38

 

სამაგისტრო პროექტი

 

IV

20

 

 

თავისუფალი კომპონენტი 9 კრედიტი

 

39

 

თავისუფალი კრედიტი

არ გააჩნია 

I-IV

9