• სასწავლო პროგრამები სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა
 • სამართალი
 • საბაკალავრო პროგრამა
 • სამაგისტრო პროგრამა
 • სადოქტორო პროგრამა
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია
 • საბაკალავრო პროგრამა
 • სამაგისტრო პროგრამა
 • სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

  GAU-ს კურსდამთავრებულები

  „კორძაძის საადვოკატო ბიურო“

  2013 წელს დავამთავრე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა. ამ უნივერსიტეტმა პროფესიული განვითარების კუთხით ძალიან ბევრი რამ მომცა. საუნივერსიტეტო სწავლების პროცესში აქტიურად ვიყავი ჩართული, როგორც სასწავლო პროცესში...

  პროფესორები და ლექტორები

  არჩილ იაკობაშვილი სწავლობდა ლივერპულისა (ინგლისი) და კონსტანცის (გერმანია) უნივერსიტეტებში შემდეგი მიმართულებებით: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები; ფინანსები; სამართალმცოდნეობა. 2011 წელს მას მიენიჭა ეკონომიკის დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი...

  სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

  პროგრამის სახელწოდება

  სამართალი

  საფეხური

  მაგისტრატურა

  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

  სამართლის მაგისტრი

  პროგრამის ხელმძღვანელი

  ნინო გვენეტაძე

  დაწვრილებითი ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის კვალიფიკაციას, მის  სამეცნიერო და პედაგოგიურ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით მოცემულია პროგრამაზე თანდართულ დოკუმენტებში.

  პროგრამის მოცულობა

  სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტმა კვალიფიკაციის მისაღებად უნდა დააგროვოს 120 კრედიტი.

  სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა. 

  სამართლის სამაგისტრო პროგრამა იყოფა სამ კომპონენტად: სასწავლო, პრაქტიკული და კვლევითი, აგრეთვე მასში შედის თავისუფალი კომპონენტი, რომელიც შეიძლება თავის მხრივ იყოს  სასწავლო, პრაქტიკული ან/და კვლევითად. 

  სასწავლო კომპონენტი არის სასწავლო ელემენტების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს მაგისტრანტის დარგობრივ დახელოვნებას, ხელს უწყობს მას და ამზადებს პაქტიკული სამუშაოს შესასრულებლად. 

  სასწავლო კომპონენტში მაგისტრანტი აგროვებს 84 კრედიტს - აქედან, 20 სავალდებულოა, ხოლო შეთავაზებული არჩევითი სასწავლო მოდულებიდან  მაგისტრანტი აუცილებლად აგროვებს ერთი მოდულის მიხედვით 43 კრედიტს, 6 კრედიტი სავალდებულოა დააგროვოს  დარგთაშორისი კონცენტრაციის არჩევითი საგნებიდან,  ხოლო დანარჩენი 15 კრედიტი  შეუძლია დააგროვოს: იგივე სასწავლო მოდულის არჩევითი საგნებიდან;  სხვა სასწავლო მოდულის სავალდებულო ან არჩევითი საგნებიდან; სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლაში ან ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში არსებული სხვა იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან; საქართველოს  სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული აკრედიტებული იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან; უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში არსებული იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან, თუ ეს კრედიტები შესაბამისად აღიარებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.  

  პრაქტიკულ კომპონენტში მაგისტრანტი აგროვებს 6 კრედიტს

  • სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლასთან არსებულ იურიდიული კლინიკის პროგრამის ფარგლებში;
  • სახელმწიფო სექტორის იმ დაწესებულებებში, რომლებიც თვითონ აცხადებენ და ითხოვენ სტუდენტთა გაგზავნას პრაქტიკისთვის;
  • იმ დაწესებულებებში, რომლებთანაც ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აქვს გაფორმებული უნივერსიტეტსა და სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლას. 

  კვლევით კომპონენტში მაგისტრანტი  აგროვებს 30 კრედიტს: 

  5 კრედიტი – სამაგისტრო თემის პროექტი;

  25 - სამაგისტრო ნაშრომის შემუშავება და დაცვა; 

  კვლევითი კომპონენტთან დაკავშირებით დაწვრილებითი ინფორმაცია მოცემულია სკოლის (ფაკულტეტის) საბჭოს მიერ დამტკიცებულ მაგისტრატურის დებულებაში. 

  სწავლების ენა

  ქართული და ინგლისური

  პროგრამის მიზანი

  სამაგისტრო პროგრამის ძირითადი მიზანია სამართლის შესაბამისი დარგების უზრუნველყოფა მაღალკვალიფიციური, უმაღლესი აკადემიური და ეთიკურის სტანდარტების მქონე კადრებით, რომლებიც მზად იქნებიან ევროპული ინტეგრაციის თანმხლები სამართლებრივი ცვლილებებისათვის. ამიტომ იგი ორიენტირებულია, სტუდენტს: 

  • შესძინოს ღრმა და სისტემური ცოდნა კერძო, სისხლის, საჯარო, საერთაშორისო  სამართლის სფეროებში, აგრეთვე შედარებითი სამართალმცოდნეობის საკითხებში;
  • გამოუმუშავოს მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი;
  • გამოუმუშავოს სამართლის მიმართულებით პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი;
  • გამოუმუშავოს დამოუკიდებელი კვლევის უნარი და მოამზადოს შემდგომი სამეცნიერო საქმიანობისათვის;
  • გამოუმუშავოს სამართლებრივი წერისა და სამართლებრივი დოკუმენტაციის შექმნის უნარ-ჩვევა;
  • მისცეს ფართო შესაძლებლობა სამართლის მიმართულებით დამოუკიდებლად განსაზღვროს საკუთარი პროფილი. 

  ამავდროულად პროგრამა მიზნად ისახავს მისცეს სტუდენტს  ფართო შესაძლებლობა ისარგებლოს შიდა და გარე მობილობის უფლებით და თავისუფლად მონაწილეობდეს გაცვლით პროგრამებში. 

  პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის მიზნებიდან გამომდინარე პროგრამა შეიცავს კურსებს, რომლებიც აუცილებელი პირობაა შესაბამისი ქვეყნების სამართლებრივი სისტემების შესასწავლად. (მაგ. სასწავლო კურსი - აშშ-სამართლებრივი სისტემები, რომელსაც ინგლისურ ენაზე უძღვება ნიუ-ორკის უნივერსიტეტის პროფესორი, აუცილებელი წინაპირობაა აშშ-ში სამართლის პროგრამაბზე სწავლის გასაგრძელებლად). 

  პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა

  მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს სამართლის ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, ჩააბარებს შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირებას უცხო ენაში (ინგლისური) და გასაუბრებას სპეციალობაში.  

  სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა შეავსოს უცხო ენის (ინგლისური) B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი ტესტი. 

  პირი, რომელსაც აქვს შესაბამის დონეზე ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი ან პირველი საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა გავლილი აქვს უცხო ენაზე (ინგლისური) ტესტირებისგან თავისუფლდება. 

  სავარაუდო სტუდენტთა რაოდენობა

  60

  დასაქმების სფერო

  სამართლის მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის ძირითადი ადგილები და მისი თანამდებობრივი სტატუსი განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით. 

  სამართლის მაგისტრი მომზადებულია  სამართლის სფეროში კვალიფიციური იურიდიული პრაქტიკის განსახორციელებლად და ფუნდამენტალური სამეცნიერო მუშაობის გასაგრძელებლად.

  სწავლის შედეგები/კომპეტენციები (ზოგადი და დარგობრივი)

  ზოგადი სწავლის შედეგები:

  • სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა;
  • ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედების უნარი;
  • კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის უნარი;
  • ახალი, ორიგინალური გზების ძიების, მათ შორის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი;
  • აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი;
  • ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;
  • შესრულებული სამუშაოს შეფასებისა და შედეგების განზოგადების უნარი;
  • აკადემიური კეთილსინდისიერებითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების შესახებ აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და ინგლისურ ენებზე კომუნიკაციის უნარი;
  • სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების და სტრატეგიულად დაგეგმვის უნარი;
  • სოციალური პასუხისმგებლობითა და სამოქალაქო მართლშეგნებით მოქმედების უნარი;
  • ღირებულებებისადმი პატივისცემისა და თანამედრეოვე ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი. 

  დარგობრივი სწავლის შედეგები:

  • ცოდნა და გაცნობიერება
  • კერძო, სისხლის, საჯარო ან საერთაშორისო სამართლის დარგის, ქვედარგების, ინსტიტუტების ღრმა და სისტემური ცოდნა;
  • სამართალში არსებული კომპლექსური პრობლემების  ახლებური ხედვით გადაწყვეტის  უნარი;
  • სამართლის სფეროში არსებული პრობლემების და მათი გადაჭრის გზების გაცნობიერების უნარი. 
  • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  • განმარტების მეთოდების გამოყენებით სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასების და მათი გადაწყვეტის ეფექტური  გზების შემუშავებისა და განხორციელების  უნარი;
  • სამართლის მეთოდოლოგიური საფუძვლების და პრინციპების ადექვატურად განსაზღვრისა და გამოყენების უნარი;
  • სასამართლოში საქმეთა წარმოების, საპროცესო დოკუმენტების შექმნის, პროცესის მონაწილეთა პოზიციის დაცვის უნარი;
  • იურიდიული ფაქტებისა და გარემოებების სწორად შეფასების, აგრეთვე სამართლებრივი გადაწყვეტილებების მიღებისა და სხვა იურიდიული მოქმედებების კანონის შესაბამისად  განხორციელების უნარი;
  • სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების საფუძველზე სამართლებრივი საკითხების კვლევის,  საკანონმდებლო ხარვეზების წარმოჩენისა და მისი გადაჭრის გზების დასახვის უნარი;
  • საკანონმდებლო წინადადებების შემუშავებისა და ანალიზის უნარი;
  • საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ცვლილებების განხორციელების უნარი.

  დასკვნის უნარი

  • სოციალურ გარემოში არსებული პრობლემის იდენტიფიცირება და მათი სამართლებრივი ანალიზის  უნარი;
  • ახალი საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის ან მეცნიერული მიდგომების ანალიზის, განსხვავებული შეხედულებების შეჯერების და ანალიტიკური დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი;
  • სამართლის სფეროში სამეცნიერო კვლევის დაგეგმვის, კვლევის მიზნისა და ამოცანების მკაფიოდ განსაზღვრის, მიღებული შედეგების დამუშავების, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი;
  • გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი, აგრეთვე სხვისი მოსაზრების პატივისცემისა და გათვალისწინების უნარი;

  კომუნიკაციის უნარი

  • სამართლებრივ საკითხებზე საკუთარი სამართლებრივი დასკვნებისა და არგუმენტების შესახებ აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან მშობლიურ და უცხო (ინგლისურ) ენებზე კომუნიკაციის უნარი. 

  სწავლის უნარი

  • სამართლის თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზის დამოუკიდებლად განსაზღვრის უნარი;
  • სამართლის პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით ცოდნის გაფართოების უნარი.

  ღირებულებები

  • მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად არსებული სამართლებრივი ღირებულებების ანალიზის უნარი;
  • საჭიროების შემთხვევაში,  ახალი ღირებულებების ფორმირებაში საკუთარი წვლილის შეტანის უნარი;
  • ეთიკური სტანდარტების საფუძველზე პროფესიული ღირებულებების ცოდნისა და გამოყენების უნარი. 

  სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

  1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.
  2. დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს.
  3. ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის  მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.
  4. წიგნზე მუშაობის მეთოდი.
  5. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას.
  6. თანამშრომლობითი (ცოოპერატივე) სწავლება  -  იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.
  7. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება.
  8. შემთხვევის ანალიზი (ჩასე სტუდყ) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, კაზუსის ამოხსნა.
  9. გონებრივი იერიში (Bრაინ სტორმინგ) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და მისი გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:

  • პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა;
  • დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად, დაფაზე);
  • გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს დასმულ საკითხთან;
  • კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა;
  • შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით;
  • უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო საშუალების გამოვლენა.

  10. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მას ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური  თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს.
  11. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მიეწოდოს სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.
  12. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.

  • სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან ზოგადისაკენ, ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას, პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.
  • სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.
  • სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.
  • სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.

  13. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.
  14. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.
  15. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება და ა.შ.
  16. შედარებითი (ცომპარატივე) მეთოდი - რომელიც გულისხმობს საკითხის შესწავლას შედარებითი  კვლევის  საფუძველზე.
  17. ისტორიული - რაც გულისხმობს სხვადასხვა მოვლენის შესწავლას დროში განვითარების მიხედვით.
  შეფასების სისტემა

  18 სტუდენტის მიერ შესაბამის სასწავლო კურსში კრედიტების მიღება/დაგროვება შესაძლებელია მხოლოდ სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული  სამუშაოს წარმატებით დასრულებისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში;

  სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა, რომელიც უტოლდება საბოლოო შეფასების 100 პროცენტს.

  სტუდენტთა შეფასება განისაზღვრება შემდეგი შეფასების სისტემის  მიხედვით:

  დადებითი შეფასებები:

  (A)          ფრიადი _ მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი:

  (B)          ძალიან კარგი _ მაქსიმალური შეფასების 81-90%:

  (ჩ)          კარგი _ მაქსიმალური შეფასების 71-80%:

  (D)          დამაკმაყოფილებელი _ მაქსიმალური შეფასების 61-70%:

  (E)          საკმარისი _ მაქსიმალური შეფასების 51-60%:

  უარყოფითი შეფასებები:

  (FX)  ვერ ჩააბარა _ მაქსიმალური შეფასების 41- 50%;

  (F)     ჩაიჭრა _ მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები; 

  (FX) ვერ ჩააბარა _ უარყოფითი შეფასების მქონე სტუდენტს უფლება აქვს დამოუკიდებელი მუშაობის შემდეგ კიდევ ერთხელ გავიდეს დამატებით დასკვნით გამოცდაზე; 

  (F)  ჩაიჭრა _ უარყოფითი შეფასების მქონე სტუდენტ ვალდებულია ახლიდან გაიაროს სასწავლო კურსი; 

  სტუდენტს შეუძლია მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში ერთი და იგივე სასაწავლო კურსი აიღოს მხოლოდ ორჯერ, მათ შორის, მიღებული დადებითი შეფასების გაუმჯობესების მიზნითაც; 

  სასწავლო კურსში სტუდენტის შეფასება წარმოებს მთელი სასწავლო სემესტრის განმავლობაში. შესაბამისად, სტუდენტის საბოლოო შეფასება წარმოადგენს შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასების ჯამს; 

  დასკვნითი გამოცდის შეფასების ქულაა 40, დანარჩენი 60 ქულა ნაწილდება შუალედური შეფასებების მიხედვით; 

  შუალედურ შეფასებაში სავალდებულოა ორი შუალედური გამოცდის გათვალისწინება, რომელთა შეფასებათა ჯამი 40 ქულის ტოლია (თითოეული 20-20 ქულა); 

  შუალედური შეფასების 20 ქულის განაწილება, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს  რამოდენიმე ტესტირებას, სემინარებზე, პრაქტიკულ მეცადინოებებზე აქტივობას, პრეზენტაციას, წარმოებს სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე და დეტალურად გაიწერება სილაბუსში კურსის წამყვანი პროფესორის მიერ; 

  დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება 51 ქულა;

  სტუდენტი დამატებით დასკვნით გამოცდაზე გადის იმავე სემესტრში. დასკვნით და შესაბამის დამატებით დასკვნით გამოცდებს შორის შუალედი არ შეიძლება იყოს 10 დღეზე ნაკლები; 

  სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება სასწავლო კურსის შეფასების სისტემით; 

  სტუდენტის საბოლოო რეიტინგის დასადგენად და მათ წასახალისებლად სასწავლო პროცესის დასრულებისას გამოითვლება კუმულატიური ქულა (კუმულატიური ქულის გამოთვლა ხორციელდება ყოველი სემესტრის ბოლოსაც).

  კუმულატიური ქულის გამოთვლა შემდეგნაირად განხორციელდეს: ყოველ სასწავლო კურსში სტუდენტის მიერ მიღებული ქულის რაოდენობრივი მაჩვენებელი გამრავლდეს ამ სასწავლო კურსისათვის განკუთვნილი კრედიტის რაოდენობაზე და შემდეგ ამ რიცხვების საერთო ჯამი გაიყოს სტუდენტის მიერ დაგროვილი კრედიტების რაოდენობაზე.

  პროგრამის განსახორციელებლად მისაღწევი რესურსები

  მატერიალური რესურსი:

  • კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფართი (სასწავლო და დამხმარე);
  • სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი აუდიტორიები, საკონფერენციო დარბაზები, აკადემიური პერსონალის სამუშაო ოთახები, ადმინისტრაციის მუშაობისათვის განკუთვნილი ფართი;
  • ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემა;
  • სველი წერტილები;
  • ბუნებრივი განათება;
  • გათბობის საშუალებები;
  • ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმები და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი;
  • ევაკუაციის გეგმა;
  • სამედიცინო დახმარების მექანიზმები (სამედიცინო კაბინეტი);
  • წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები (უნივერსიტეტის დაცვა);
  • კომპიუტერთა სათანადო რაოდენობა და ინტერნეტით სარგებლობის შესაძლებლობა;
  • საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სახელმძღვანელოებითა და თანამედროვე საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა; 

  ადამიანური რესურსი:

  • აკადემიური პერსონალი შერჩეული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი კვალიფიკაციის გათვალისწინებით.
  • მკვლევარებად და მასწავლებლებად უნივერსიტეტში მოწვეულნი არიან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პრაქტიკოსი მუშაკები და სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირები.

  დანართი 1: პროგრამის სასწავლო გეგმა და შედეგების რუქა.

  დანართი 2: CV -  ნინო გვენეტაძე

  სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსები და სილაბუსები